ยุทธศาสตร์
Image

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

มาตรการ

 • 1. จัดและส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ตามลักษณะและความต้องการอย่างทั่วถึง
 • 2. จัดและสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
 • 3. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดและให้บริการด้านที่พัก และขยายการบริการสู่ภูมิภาคให้ เพียงพอต่อความต้องการ
 • 4. ยกระดับการบริการด้านสวัสดิภาพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. รวมทั้งสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มาตรการ

 • 1. พัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 2. พัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 3. ปลูกฝังค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 • 4. สนับสนุนกิจกรรมในการลดภาระหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมและสร้างความสามัคคี ผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

มาตรการ

 • 1. ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 2. สร้างเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 • 3. รณรงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น

มาตรการ

 • 1. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร เพื่อนำไปพัฒนางานขององค์กร
 • 2. สนับสนุนให้มีงานวิจัยด้านการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ผดุงเกียรติและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • 3. แสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและเผยแพร่ ผลงานวิจัยแก่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ผลิต พัฒนาสื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

มาตรการ

 • 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและทรัพยากรในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุน การจัดการศึกษา
 • 2. เร่งขยายตลาด เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น
 • 3. พัฒนา สนับสนุนระบบเทคโนโลยีเพื่อจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

มาตรการ

 • 1. ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ให้สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • 2. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยเชื่อมโยงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านสื่อต่าง ๆให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่
 • 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ
 • 4. พัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพ
 • 5. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากร
 • 6. สร้างประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร
 • 7. การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
 • 8. ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 • 9. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
 • 10. จัดทำระบบและดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลมาใช้ในการพัฒนางาน และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

free porn