ข่าวสาร
ติดต่อ...ช.พ.ค.-ช.พ.ส. Call Center 0-2288-4500    //////    ติดต่อ...หอพัก สกสค. โทร. 02-6546430-34
...
ยอดเงิน ชพค. - ชพส.
ประจำเดือนธันวาคม 57
ชพค. : 584.00 บาท
ชพส. : 253.00 บาท
ดูย้อนกลับ

ช.พ.ค. (เมนูด้านซ้าย) เขียนโดย อิทธิพล ยมสุขขี (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)    วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 1999 เวลา 07:00 น.

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เข้าใหม่

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมทั้งฉบับจริง  แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่) 

2.  หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา มีอายุไม่เกิน1เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชารับรองจนถึงวันยื่นสมัครและ ตราประทับหน่วยงานสังกัด

3. ใบรับรองแพทย์  (แบบ ชพค. 3) 

    - กรณีอายุไม่เกิน   35 ปี บริบูรณ์ (แบบ  ชพค.3) ใช้แบบกรณีปกติ

* โดยใบรับรองแพทย์ทุกกรณี มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่ วันที่ตรวจจนถึง วันยื่นสมัคร และต้องมีตราประทับ

   สถานที่ตรวจและแพทย์รับรองว่า ขณะตรวจ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์   ปราศจากโรคที่ระบุ ไว้ในใบรับรองแพทย์ *

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน

5.  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (พร้อมฉบับจริง)  หรือ  สำเนาประวัติรับราชการ (กพ.7) หรือ สำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

6.  สำเนาสัญญาจ้าง (  กรณีลูกจ้างประจำ   ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงเรียนเอกชน  โดยสัญญาจ้างต้องมีกำหนดระยะเวลาจ้างต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   (พร้อมทั้งฉบับจริง)

7. กรณีครูสังกัดโรงเรียนเอกชน  ในระบบ    (สังกัด สช.)

     - สำเนาใบแต่งตั้งให้เป็นครู   หรือ  สำเนาสมุดประจำตัวครู หรือ สำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู  สช.11 หรือ  สช 18  ( พร้อมฉบับจริง  )

8.  กรณีครูสังกัดโรงเรียนเอกชน นอกระบบ   (สังกัด สช.)

      - สำเนาหนังสืออนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน รับรองสำเนาโดยผู้รับใบอนุญาต

      - สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเป็น หรือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับใบอนุญาต หรือ ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้สอน แล้วแต่กรณี

      - สำเนาสัญญาจ้าง ต้องมีกำหนดเวลาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

10. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

12 . สำเนาคำร้องขอใช้คำนำหน้า น.ส. หรือ ใช้สกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่ โดยเขตเป็นผู้ออกให้) 

 

13. เงินค่าสมัคร กรณีปกติ    50 บาท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

 

สำนักสวัสดิภาพครู
เลขหมายโทรศัพท์อัตโนมัติ 100 เลขหมาย
เบอร์ Call center โทร. 0-2 288-4500 0-2 2884501 เบอร์ แฟกซ์ กลุ่ม ช.พ.ค. 0-2 288-4532 ,

0-2 288-4505

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:27 น.
 

ข่าวสารภายใน สกสค.

  • login เพื่อส่งข่าวสารภายใน

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1535
mod_vvisit_counterเดือนนี้151489
mod_vvisit_counterทั้งหมด4366161

IP: 54.87.88.36