ข่าวสาร
ติดต่อ...ช.พ.ค.-ช.พ.ส. Call Center 0-2288-4500    //////    ติดต่อ...หอพัก สกสค. โทร. 02-6546430-34
...
ยอดเงิน ชพค. - ชพส.
ประจำเดือนพฤศจิกายน 57
ชพค. : 514.00 บาท
ชพส. : 235.00 บาท
ดูย้อนกลับ

ช.พ.ส. (เมนูด้านซ้าย) เขียนโดย อิทธิพล ยมสุขขี (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)    วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 1999 เวลา 07:00 น.

4. เอกสารหลักฐานในการสมัครสมาชิก ช.พ.ส.


ผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ส.

   1.ชุดใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. ประกอบด้วย
      - ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.1)
      - ใบรับรองแพทย์ (ชพส.2)
      - หนังสือรับรอง ชพส.4/1 (ของคู่สมรสผู้สมัครที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา)

     2.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา

     3.ใบสำคัญการสมรส ฉบับจริง พร้อมสำเนา

     4.สำเนาคำร้องการใช้คำนำหน้าและชื่อสกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่)

     5.สำเนาคำร้องการใช้ชื่อสกุลเดิม (กรณีหย่าแล้วจดทะเบียนสมรสใหม่)

     6.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

   คู่สมรสของผู้สมัครที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา

      1.สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ / หรือบัตรอื่น ๆ ตามแบบที่หน่วยงานกำหนด

      2.คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน? หรือสัญญาจ้าง

      3.หนังสือรับรองตามแบบ ชพส.4/1

      4.กรณีสถานศึกษาของเอกชน ให้นำสมุดประจำตัวครูฉบับจริง (เล่มสีฟ้า) พร้อมสำเนาและสำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11) หรือใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช.18) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ ช.พ.ส. กำหนด และเอกสารหลักฐานการสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามที่กำหนด  ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความที่ควรแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเป็น สมาชิก ผู้นั้นไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก และไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ จาก ช.พ.ส.

      5.สำเนาคำร้องการใช้คำนำหน้าและชื่อสกุลเดิม (กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใหม่)

      6.สำเนาคำร้องการใช้ชื่อสกุลเดิม (กรณีหย่าแล้วจดทะเบียนสมรสใหม่)

      7.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

     

    5. เอกสารหลักฐานในการสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ พ.ศ. 2556

      

       ส่วนที่ 1  เอกสารของผู้สมัครสมาชิก ชพส. (คู่สมรสของครูและบุคลากรทางการศึกษา)

          1.ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ชพส.ต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเอง

          2.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา

          3.ใบสำคัญการสมรส ฉบับจริง พร้อมสำเนา

          4.ใบรับรองแพทย์ตามแบบ ชพส.2 (ตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐบาลและสถานพยาบาลของสำนักงาน  สกสค. เท่านั้น!!)

          5.สำเนาคำร้อง  สำเนาการขอใช้หรือสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยน  ชื่อ - ชื่อสกุล คำนำหน้านาม ชื่อสกุลเดิม หรือทุกกรณีที่ ชื่อ - ชื่อสกุล  ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชนและใบสำคัญการสมรส

       ส่วนที่ 2  เอกสารของคู่สมรสผู้สมัคร ชพส. (ครูและบุคลากรทางการศึกษา

       -เอกสารของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดที่ต้องใช้ (ทุกกรณี)

          1.สำเนาทะเบียนบ้าน

          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ  หรือบัตรอื่น ๆ ที่หน่วยงานออกให้

          3.หนังสือรับรองของบุคลากรทางการศึกษา ภายใน 1 เดือน  (ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด)

       -กรณีเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษา

          1.สำเนาประวัติการรับราชการ (กพ.7) หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน หรือสัญญาจ้าง

       -กรณีสังกัดโรงเรียนเอกชน

          1.สมุดประจำตัวครู (เล่มสีฟ้า , สีเหลือง) ฉบับจริงพร้อมสำเนา หากไม่มีให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นครู  ออกให้โดย สำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.)

          2.สำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11) หรือใบอนุญาตให้บรรจุครู (สช.18)

          3.สัญญาจ้าง  (กรณีเป็นครูอัตราจ้าง , ครูผู้ช่วย , ครูพี่เลี้ยง ฯ เจ้าหน้าที่ )

       -กรณีที่เป็นเอกชนนอกระบบ

          1.สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานประกอบการ รับรองสำเนาโดยผู้รับใบอนุญาต

          2.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือเอกสารหลักฐานหรือหนังสือรับรอง ที่แสดงว่าเป็นบุคลากรในสถานประกอบการแห่งนั้น

          3.สัญญาจ้างฉบับจริงพร้อมสำเนา (สัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี)

       -กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

          1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือเอกสารหลักฐานหรือหนังสือรับรอง ที่แสดงว่าเป็นบุคลากรในสถานประกอบการแห่งนั้น

          2.สัญญาจ้างฉบับจริงหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จ้างต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

       -กรณีที่เป็นสมาชิกคุรุสภา

          1.สำเนาบัตรสมาชิกคุรุสภาตลอดชีพ หรือ  สำเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือ  สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกคุรุสภาตลอดชีพหรือรายปี หรือ

          2.สำเนาประวัติการรับราชการ (กพ.7) หรือ

             -ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นๆ ต้องเป็นด้านการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 10 ปีขึ้นไป

          3.ถ้าเป็นสถานศึกษาของเอกชนให้ใช้สำเนาสมุดประวัติประจำตัวครูสังกัดสนง.การศึกษาเอกชน

             -ถ้าเป็นครูเอกชนต้องทำการสอนติดต่อ 10 ปี ขึ้นไป

       -กรณีที่เคยเป็นสมาชิก ชพส. แล้วลาออก

          1.หนังสือรับรองของสำนักงาน สกสค.จังหวัด / กรุงเทพมหานคร  ซี่งรับรองว่าเคยเป็นสมาชิก ชพส. ตามแบบ ชพส. 4/1

                                                                                         ข้อมูล  ณ เดือนสิงหาคม  2556

     

    ผูู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ จังหวัดที่ท่านสังกัด


    สำนักสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ช.พ.ค. 0 2288 4534
    ช.พ.ส. 0 2288 4506

    แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 11:42 น.
     

    ข่าวสารภายใน สกสค.

    • login เพื่อส่งข่าวสารภายใน

    สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterวันนี้3362
    mod_vvisit_counterเดือนนี้142963
    mod_vvisit_counterทั้งหมด4157643

    IP: 54.82.31.133