ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ "รางวัลพระพฤหัสบดี"
Image