สำนักการคลัง
Image

สำนักการคลัง

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักการคลัง

กลุ่มการเงิน
นายประกอบ  ม่วงมี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน
กลุ่มการบัญชีนางวีรยา  แก้วใส
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี
กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่ส.ต.ท.หญิง พิมชญา  ม่วงมี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่