สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Image

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล
นายชนพงษ์  ภาคทรวง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มนโยบายและงบประมาณนางสาวชนัญชิดา  เกษโกมล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและงบประมาณ