สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู
Image

สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิภาพ
นางสาวมณีรัตน์  ชวนะปราณี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิภาพ
กลุ่มคุ้มครองสิทธินายวิรัช  ทองเปรม
ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิ