สำนักบริหารทรัพย์สิน
Image

สำนักบริหารทรัพย์สิน

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักบริหารทรัพย์สิน

กลุ่มบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน
นางสาวญาจิต  แสงหิรัญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน
กลุ่มการเงิน บัญชี และทรัพย์สินนายวิรัช  ทองเปรม
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน บัญชี และทรัพย์สิน