สำนักอำนวยการ
Image

สำนักอำนวยการ

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักอำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางนัยรัตน์ สหพัฒนสมบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรนางสาวอนัชชา จันทร์หอม
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร