สำนักสวัสดิการ
Image

สำนักสวัสดิการ

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักสวัสดิการและสวัสดิภาพ

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ
นางสาวกุลนที  พงษ์ตาลเผ่า
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ
กลุ่มกิจการที่พักนางสาวบุญสม  เธียรฤกษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการที่พัก