สำนักทรัพยากรบุคคล
Image

สำนักทรัพยากรบุคคล

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายโนรี  สุขสุเหิม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาบุคคลและสิทธิประโยชน์นางสาวสุรินทร  สุตะพรหม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลและสิทธิประโยชน์