สกสค. ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนมีนาคม 2565
Image

สกสค. ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนมีนาคม 2565

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พร้อมด้วยนางวิมลศรี มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ร่วมประชุม

          การประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อาทิ เรื่องจำนวนสมาชิกในวันสิ้นงวดกุมภาพันธ์ 2565 เพศ อายุ และสาเหตุการแจ้งถึงแก่ความตาย รายงานการจ่ายเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายงานการรับและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. งวดที่ 2/2565 การจัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้สำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่มีผลการจัดเก็บและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ในรอบปี พ.ศ. 2564 ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนสมาชิกภายในจังหวัด และพิจารณาเรื่องการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตามเดิม และการถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนติดต่อกันขึ้นไป


กัลยรัตน์ : ข่าว

สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ