ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่การเป็นระบบราชการ 4.0
Image

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่การเป็นระบบราชการ 4.0

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายวีระพงษ์  ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.        สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีขีดสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับการบริหารและการบริการ โดยมี      นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา  นางสาววรพรรณ จริตธรรม  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings

                                                                                                                                       สุรศักดิ์ : เขียนข่าว/ภาพ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ไฟล์แนบอื่นๆ

 6.jpg

 7.jpg

 8.jpg

 4.jpg

 5.jpg