ประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยรถสำนักงานฯ
Image

ประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยรถสำนักงานฯ

          นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคระกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ว่าด้วยรถสำนักงาน พ.ศ. ... เพื่อให้ครอบคลุมและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด และถูกต้องตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ก่อนนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เพื่อประกาศใช้ต่อไป เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

กัลยรัตน์ : ข่าว

นุชรี : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ