สกสค. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566
Image

สกสค. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล

และหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมกันพิจาณา ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการพลิกโฉมการบริหาร ยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.otep.go.th


กัลยรัตน์ : ข้อมูล/ภาพ/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ


รูปภาพ