โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ครั้งที่ 1
Image

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี  และการพัสดุ"
ครั้งที่ 1 

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักทรัพยากรบุคคล จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 และเป็นการบูรณาการแผนงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จำนวน 25 คน ได้รับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนำแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดอบรมประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร โดยมี นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และหัวหน้าวิทยากร ณ โรงแรมชีวาโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


สำนักทรัพยากรบุคคล : ข่าว

นุชรี : ภาพ

รูปภาพ