การเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไช่งานก่อสร้าง (แบบ. บก 06)(การจัดซื้อยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 96 รายการ)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์