พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2566
Image

   พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2566

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร โดยมี พระเทพวงศาจารย์  เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ และเจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานสงฆ์ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รวมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้ง ยังได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา แผนกบาลี และแผนกสามัญ ทุนละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท

       โดยมียอดรวมปัจจัยถวายพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,640,977.73  บาท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
กัลยรัตน์ : ถ่ายภาพ/อินโฟกราฟิก

รุ่งทิพย์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

รูปภาพ