สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
Image

สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

                 สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่ตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567 - 2570 โดยมี นายธวัชชัย  แสงห้าว และทีมที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ โดยมีตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 33 คนร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


นุชรี : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ