รายงานการดำเนินกิจการของ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
Image

รายงานการดำเนินกิจการของ ช.พ.ค.- ช.พ.ส.

     ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลทาง Social Media สื่อสังคม Online ว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ข้อมูลการเสียชีวิตของครูที่เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ช.พ.ส.) ว่าจริงหรือไม่ นั้น
     เพื่อความชัดเจนในกรณีดังกล่าวจึงขอทำความเข้าใจกับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ว่า กิจการ ช.พ.ค. ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกในการจัดการศพให้เป็นไปอย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรีของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับกิจการ ช.พ.ส. ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นสวัสดิการกรณีคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต โดยยึดหลักการ เอื้ออาทร ห่วงใย และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
     การดำเนินกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517 และระเบียบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กำหนด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทาง "ลดภาระ ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข" อย่างต่อเนื่องตลอดมา
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ช.พ.ค. - ช.พ.ส. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับได้ครบถ้วนทุกราย โดยในปี 2565 ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ที่เสียชีวิต จำนวน 9,080 ราย เป็นเงิน 8,225 ล้านบาท ช.พ.ส. จำนวน 4,601 ราย เป็นเงิน 1,724 ล้านบาท ในปี 2566 ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ที่เสียชีวิต จำนวน 9,026 ราย เป็นเงิน 8,128 ล้านบาท ชพส จำนวน 4,749 ราย เป็นเงิน 1,771 ล้านบาท ในปี 2567 จนถึงเดือนมิถุนายน ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ที่เสียชีวิตไปแล้ว จำนวน 5,569 ราย เป็นเงิน 5,008 ล้านบาท ช.พ.ส. จำนวน 2,918 ราย เป็นเงิน 1,088 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีสมาชิกเสียชีวิตในแต่ละเดือน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จะจ่ายเงินทดรองล่วงหน้าให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บกับสมาชิกในเดือนถัดไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สกสค.) ดำเนินการด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
     สำหรับสมาชิกที่มีข้อสงสัยต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและรายชื่อของ สมาชิกผู้เสียชีวิต ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำเดือน ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ค. ย้อนหลัง และตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค. -ช.พ.ส. สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) https://www.otep.go.th หรือที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศนายณรงค์พล พัฒนศรี : เรียบเรียงข้อมูล

กัลยรัตย์ จันทรมหา : กราฟิก

ดวงกมล แก้วเพชร : เว็บไซต์

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร


รูปภาพ