มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
Image


มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย
อักษรย่อว่า “ช.ค.ป.ก.”ประวัติความเป็นมา

     คณะกรรมการจัดงานวันครู ปี พ.ศ. 2523  พิจารณาเห็นว่าสมาชิกคุรุสภาต้องประสบภัยพิบัติต่อร่างกายมีทั้งที่บาดเจ็บสาหัส  ทุพลภาพ  หรือถึงแก่กรรมขณะปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากการกระทำของผู้ก่อการร้ายอยู่เสมอ  จึงเสนอให้คุรุสภาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือวันครูขึ้นคณะหนึ่ง    เพื่อจัดทำหนังสือจำหน่ายหารายได้สงเคราะห์สมาชิกคุรุสภาผู้ประสบภัยพิบัติ 

     ต่อมาคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือวันครูได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะอนุกรรมการจัดหาทุน  ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาผู้ประสบภัยพิบัติเนื่องจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย คณะอนุกรรมการฯ  ได้ดำเนินการจัดหาทุนโดยการจัดพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้นเพื่อครู  ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2  เพื่อจัดจำหน่าย  ซึ่งได้เงินจากการจำหน่ายหนังสือทั้ง 2 ชุด  เป็นเงินจำนวน 142,138.35 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)  เพื่อเป็นทุนจัดตั้งมูลนิธิช่วยครูที่ได้อันตรายบาดเจ็บสาหัส  หรือถึงแก่กรรมขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะการกระทำของผู้ก่อการร้าย

     วันที่ 14 สิงหาคม 2524  คณะอนุกรรมการจัดหาทุนฯ  มีมติให้เสนอขอจัดตั้งมูลนิธิช่วยครูที่ประสบภัยจากการก่อการร้ายขึ้น  จึงจัดร่างตราสารมูลนิธิเสนอคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ ต่อมาคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา  ได้พิจารณาร่างตราสารมูลนิธิช่วยครูที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524  มีมติอนุมัติตราสารมูลนิธิช่วยครูที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย  

     มูลนิธิฯได้อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2525 ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา 67  บัญญัติให้มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  9 กันยายน 2546  เรื่อง การโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติ  พุทธศักราช 2488  ไปเป็นของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.)  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยโอนกิจการมูลนิธิช่วยครูที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย  ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิช่วยครูที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย  มาเป็น “มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย”


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

     มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้      
         - เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบภัยพิบัติจากการก่อเหตุร้าย
         - เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
         - ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด


หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ

   1. กรณีถูกทำร้ายร่างกายจนทุพพลภาพ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
   2. กรณีถูกทำร้ายจนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้รับบาดเจ็บ เช่น แขนหรือขาหัก ขากรรไกรหัก กระดูกไหปลาร้าหัก หรือกระดูกซี่โครงหัก เป็นต้น จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นเวลาเกินกว่ายี่สิบวันขึ้นไป ให้จ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินแปดพันบาท
   3. กรณีถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดาเจ็บ จนต้องเจ้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เป็นเวลาตั้งแต่เจ็ดวันแต่ไม่ถึงยี่สิบวัน ให้จ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินหกพันบาท
   4. กรณีถูกทำร้ายถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว รายละไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันบาท
   5. กรณีถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย จากการก่อเหตุร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัด


*******************************

 มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย