สรรหาตำแหน่ง ผอ. สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร บรรยากาศคึกคัก
Image

สรรหาตำแหน่ง ผอ. สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร บรรยากาศคึกคัก

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร มอบนโยบายและหลักการในการประเมินผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กล่าวว่า “ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องมีความเหมาะสมตรงตามคุณสมบัติอย่างแท้จริง ขอให้คณะกรรมการทุกท่านทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม” 

          กระบวนการสรรหาได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 53 คน จับสลากแบ่งเป็น 7 ชุด โดยแต่ละชุดจะไม่สามารถรู้ได้ว่าต้องสัมภาษณ์ใคร อีกทั้ง ก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ ได้มีการเก็บเครื่องมือสื่อสารและเอกสารทั้งหมดของคณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมิน การสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50 คะแนน เป็น 1 ในองค์ประกอบ ซึ่งจะต้องนำคะแนนไปรวมกับองค์ประกอบอีก 2 ส่วน คือ ความสามารถทางการบริหารและผลงาน 50 คะแนน และคะแนนวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางานของสำนักงาน สกสค. จังหวัด 50 คะแนน ในส่วนของเกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 และเมื่อรวมทั้งสามองค์ประกอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

          สำหรับการสรรหาครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหามาเตรียมความพร้อมตั้งแต่เช้า จำนวน 284 ราย ตำแหน่งว่าง จำนวน 64 จังหวัด โดยการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา ทั้งนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ชี้แจงกระบวนการสรรหาให้ผู้มีสิทธิรับทราบก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ หลังจากนี้สำนักงานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.otep.go.th

กัลยรัตน์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

วชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร