ประธานการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม 2564
Image

ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

แจงผลการดำเนินงานกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม 2564

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. และคณะกรรมการ ช.พ.ส. ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม 2564 และการรับส่งและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. งวดที่ 1/2564 และพิจารณาเรื่องการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 20 ราย และการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 3 ราย และเรื่องการเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ

          การประชุมครั้งนี้ ประธานเน้นย้ำในที่ประชุมถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย กว้างขวาง และทั่วถึง Content หรือสารที่ต้องการสื่อออกไป ต้องกระชับเข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องเพิ่มกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุด แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ