สกสค. จับมือ สอศ. ลงนาม MOU
Image

สกสค. จับมือ สอศ. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 

          สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริหารด้านวิชาการ การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. โดยมี  นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองหน่วยงาน และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “รู้สึกภูมิใจ และยินดีที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกประจำการ จุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ต่อยอดจากโครงการของงานด้านสวัสดิภาพ โครงการหนึ่ง เป็นโครงการดูแลครูผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง  มีการนำของไปมอบให้ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แต่เมื่อสิ่งของที่มอบให้หมดลง พวกท่านเหล่านั้นก็กลับสู่สภาพเดิม ปัญหาหลัก ๆ คือ รายได้ลดลงประกอบกับมีภาระหนี้สินผูกพัน จึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหานั้นแบบยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่การนำเงิน หรือมอบของให้แต่เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พวกเขาเหล่านั้น จึงได้ปรึกษา และร่วมมือกับอาชีวศึกษาสร้างเครื่องมือในการจับปลาแทนการนำปลาไปให้ โดยการจัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฝึกทักษะทางด้านอาชีพ เช่น งานฝีมือ งานคหกรรมทำอาหารคาวหวาน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย และบุตรของ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ซึ่งสามารถนำวิชาชีพต่าง ๆ ไปประกอบอาชีพ หลังเกษียณอายุราชการ รวมทั้งการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันอาชีวศึกษา ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรครู – บุคลากร ในการจัดการอาชีวศึกษา”

          ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี และได้เล็งเห็นถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่จะเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงจากการนำสาขาวิชาที่เรียนไปทำงาน สอศ. และ สกสค. จึงประสานความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาที่ สอศ.ดำเนินการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับภารกิจของ สกสค. เช่น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษา จากการทำงานจริง ใช้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเพิ่มเติมเสริมความรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาในการไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สอศ.และ สกสค. จะได้ดำเนินการร่วมกันปรับหลักสูตร และร่วมกันจัดฝึกอบรมระยะสั้น แก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 5 ปี" 

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำขึ้นสองฉบับ ดังนี้ 

     ฉบับที่ 1 ว่าด้วย การพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เป็นสมาชิกและบุตรของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นความร่วมมือในการสร้างงานสร้างรายได้หลังเกษียณอายุราชการ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วยังขยายไปถึงบุตรของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อีกด้วย โดยใช้ความรู้และบุคลากรระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี ของ “สอศ.” ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว

     ฉบับที่ 2 ว่าด้วย การบริหารด้านวิชาการและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นความร่วมมือในการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันอาชีวศึกษา ผ่านประสบการณ์จริงโดยใช้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการสังคม และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรครู – บุคลากร ในการจัดการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย


ดวงกมล : ข่าว

กัลรัตน์ : ภาพ

วชิราวุธ : กราฟิก

รูปภาพ