ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี
Image

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี

          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี เพื่อพบปะ และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี  โดยมี นายอาทิตย์ จำปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

       การประชุมครั้งนี้ นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี นายไตรรงค์  อนันตนิติเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบุรี นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี นายสามารถ แจ้งธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสาคร นายสุริยะ ชมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสงคราม นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี


กัลยรัตน์ : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ