ประชุมคณะทำงานกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1/2564
Image

ประชุมคณะทำงานกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการ งานสวัสดิการร้านค้า

สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา


          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการงานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ทั้งในรูปแบบ Online และแบบ Onsite โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะทำงาน และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ร่วมประชุม เพื่อนำเสนอแนวคิดการดำเนินการในระดับพื้นที่จังหวัดสำหรับเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานด้านสวัสดิการในการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ