ประชุมกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Image

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

         เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รองประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

         ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษากันอย่างกว้างขวาง และได้มีความเห็นชอบกับแนวทางการจัดสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับจังหวัด ให้ดำเนินงานเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ ระดับประเทศ ให้ดำเนินการเป็นลักษณะภาพรวมของสินค้าและบริการที่กว้างขวาง ครอบคลุมทั่วประเทศ และในส่วนงานสวัสดิการด้านที่พัก“หอพัก สกสค.” ให้ปรับปรุงราคาค่าบำรุงห้องพัก เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้มีการปรับปรุงห้องพักให้มีความทันสมัย ปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน


กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ สำนักสวัสดิการ : ภาพ

รุ่งทิพย์ : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร


รูปภาพ