สำนักสวัสดิการ ดำเนินการประชุมงานของมูลนิธิฯ
Image

สำนักสวัสดิการ ดำเนินการประชุมงานของมูลนิธิฯ

 

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ ตาไชย ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา และมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติพร้อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และวิสามัญครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สรุปสาระสำคัญในการอนุมัติเพื่อดำเนินการ ดังนี้

          มูลนิธิช่วยการศึกษาการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการส่งมอบเงินให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 และ 2564 จำนวน 231 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,266,000 บาท

          มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 จำนวน 447 ราย รวมเป็นเงิน 1,660,000 บาท

 

ชินานนท์ : เขียนข่าว

กัลยรัตน์ : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

วิดีโอ

Not Found