รมว.ศธ. เปิดการประชุมผู้บริหาร สกสค. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
Image

รมว.ศธ. เปิดการประชุมผู้บริหาร สกสค.

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.


            นางสาวตรีนุช เทียนทอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่มีผลการจัดเก็บ และนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติ งานช.พ.ค. – ช.พ.ส. (บูรณาการ) โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้บริหารส่วนภูมิภาคทั้ง 77 จังหวัด ร่วมพิธีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลลูน โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

            นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการ สกสค. บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เชื่อมโยงสู่การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา "ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีภารกิจในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการ นับเป็นบทบาทสำคัญอีกด้านหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่นอกจากจะต้องรับผิดชอบการสร้างโอกาส และคุณภาพ การศึกษาให้กับผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายแล้ว การดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับสวัสดิการที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและการทำงาน ได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการศึกษา ของเด็กไทยให้เจริญก้าวหน้า สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปสร้างอนาคตของตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" 

             ด้านนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ว่า “เป็นการหารือแนวทางร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงานบริหารสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. งานด้านระบบบริหารการเงินและบัญชี ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด สร้างเครือข่ายการทำงานในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบแอพพลิเคชั่น และเพื่อพัฒนาระบบการทำงาน ของกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ดำเนินการมานานถึง 70 ปี มีสมาชิกกว่า 1 ล้านคน ถือว่าเป็นกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ดำเนินงานมานานและมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดของประเทศในขณะนี้ ซึ่งมีการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานมาตามลำดับ แต่อย่างไรก็ดี ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย การจัดประชุมสัมมนา เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมอง นับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และจะส่งผลดีต่อสมาชิก" 

              โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการประชุม 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง และรุ่นที่ 2 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 77 จังหวัด รวม 5 ครั้ง โดยกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่ มุกดาหาร สงขลา และสมุทรสงคราม ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 390 คน คาดว่าผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ในสำนักงาน สกสค. จังหวัด จะมีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพในที่สุด

ดวงกมล : ข่าว

กัลยรัตน์,รุ่งทิพย์ : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ