สกสค. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค.- ช.พ.ส. (บูรณาการ) ภาคเหนือ
Image

สกสค. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค.- ช.พ.ส. (บูรณาการ) ภาคเหนือ

 

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. (บูรณาการ) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 16 จังหวัด แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคเหนือ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม

          นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และผู้เข้าประชุมได้ร่วมประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต "องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต" ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมกันป้องกัน ปราบปราม ต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับต่อไป เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

         ดวงกมล : ข่าว

นุชรี : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ 

รูปภาพ