ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ 20 ปี สกสค.
Image

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ 20 ปี สกสค.

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสู่สมาชิกเพื่อนครู โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงองค์เทพพระพฤหัสบดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ท่านทวี บุณยเกตุ และพิธีสงฆ์ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ หน้าอาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กัลยรัตน์ , นุชรี , รุ่งทิพย์ : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ