สกสค. จัด Big Cleaning Day ทำความสะอาด จัดระเบียบในสถานที่ทำงาน
Image

สกสค. จัด Big Cleaning Day ทำความสะอาด จัดระเบียบในสถานที่ทำงาน

         สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดทำโครงการสร้างสุขในองค์กรด้วย Happy Workplace กิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สกสค. โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day จัดระเบียบ ทำความสะอาดในสถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซี่งกิจกรรม ๕ ส. “BIG Cleaning Day” เป็นกิจกรรมที่ช่วยจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


ดวงกมล : ข่าว

นุชรี : ภาพ

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ