ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์
Image

ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์

       นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพบปะและให้กำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. และมอบนโยบายรวมทั้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนางานของสำนักงานฯ ต่อไป โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565


ดวงกมล : ข่าว

ภาณุวัฒตน์ :  กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ