สกสค. ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานของสำนักงานฯ ปี 2567
Image

สกสค. ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานของสำนักงานฯ ปี 2567 พร้อมบรรยายพิเศษ

 

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 สกสค. ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานของสำนักงานฯ ปี พ.ศ. 2567 โดยมี ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษวราวุธ ตีระนันท์ ที่ปรึกษาฯ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ดร. อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารงานของสำนักงานฯ ในปี พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

        ในช่วงบ่ายจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ Best Practices การบริหารงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม สระแก้ว อุตรดิตถ์ และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ทราบถึงวิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาสำนักงาน สกสค. จังหวัดของตนเองต่อไป จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา


รุ่งทิพย์ , กัลยรัตน์ : ภาพ

รุ่งทิพย์ : ข่าว /อินโฟกราฟิก

รูปภาพ