สกสค. ประชุมผู้บริหาร 77 จังหวัด กำหนดทิศทางขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ รมว.ศธ.
Image

สกสค. ประชุมผู้บริหาร 77 จังหวัด กำหนดทิศทางขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ รมว.ศธ.

        ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมาย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) พร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด อีกทั้ง การนำเสนอผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้อำนวยการสำนักในส่วนงานต่าง ๆ

        จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดย นายประสิทธิ์ จันทร์ดา กรรมการประชาสัมพันธ์ สกสค. วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครู เพราะเมื่อครูมีความสุขจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของนักเรียนด้วย โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ การป้องกัน การแก้ไข และการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายในด้านต่าง ๆ โดยผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกลุ่ม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร


กัลยรัตน์ : ข่าว/อินโฟกราฟิก

นุชรี . รุ่งทิพย์ : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

สำนักอำนวยการ

 

รูปภาพ