การประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อถอดบทเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
Image

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อถอดบทเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อถอดบทเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับ และนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 29 จังหวัด และได้มีการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน


ทั้งนี้ ได้ทำการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting โดยมีนายวีระพงษ์ ทองผา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
รูปภาพ