สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและจัดสวัสดิภาพให้ตรงตามความต้องการของครู
Image

สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพ

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและจัดสวัสดิภาพให้ตรงตามความต้องการของครู

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู จัดประชุม“คณะกรรมการพัฒนาแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา”ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมงานด้านสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านจัดสวัสดิภาพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

 

ยุทธภัณฑ์  /เขียนข่าว 

 ยุทธภัณฑ์ /ภาพ

 สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู

รูปภาพ