สกสค. ประชุมคกก.พัฒนาแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ
Image

สกสค. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิภาพ

ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

      นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกันพิจารณาแนวทางและระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนา และขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ สกสค. ต่อไป

      โดยการประชุมครั้งนี้ มี นายวีระพงษ์ ทองผา นางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธาน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)


รุ่งทิพย์ : ภาพ/ข่าว/เว็บไซต์

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ


รูปภาพ