พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย
Image

พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการ

เพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย

        

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสมาชิก ช.พ.ค. ที่ประสบภัย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการประชุมแบบผสมผสาน Onsite และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 


รุ่งทิพย์ : ภาพ /ข่าว/กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ