ผลการคัดเลือกผลงานรอบแรกการประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ
Image

สกสค. ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก

โครงร่างภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ

 

                   สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ ภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกได้รับรู้และเข้าใจอย่างแพร่หลาย โดยกำหนดให้มีการส่งผลงานโครงร่างภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอเข้าประกวดรอบแรก ระหว่างวันที่ 5 – 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงร่างดังกล่าว จำนวน 46 ทีม แบ่งตามประเภท ดังนี้

          1. ประเภทนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ทีม

2. นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา จำนวน 10 ทีม

        3. นิสิต นักศึกษา จำนวน 6 ทีม

        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ทีม

5. ประชาชนทั่วไป จำนวน 10 ทีม

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ PDF ประกาศ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ สกสค.

สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงานการประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท สามารถติดต่อรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 14.30 น. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุน พร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติม และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ขอรับเงิน

โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ เรียนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (ประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ) เลขที่ 128/1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

สามารถส่งผลงานรอบสุดท้าย ได้ที่ E-mail : contest@otep.go.th ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้ที่ส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะได้รับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงาน ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม www.otep.go.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ สกสค. หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2105 4987 ต่อ 1700

 ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับเงินสนับสนุนกัลยรัตน์ : ข่าว/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการคลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์