ผลงานรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566
Image

                  ผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 10 รางวัล  ดังนี้

                       1. รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 5 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท ดังนี้

                         กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์ ได้แก่ นางสรัญญา เรือนคำ ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

                         กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางรัตนา ดำทองเสน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

                         กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นางวิมพ์วิภา รักสม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

                         กลุ่มที่ 4 บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

                         กลุ่มที่ 5 ศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางปิยฉัตร คนชม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

                       2. รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 5 รางวัล เป็นเงิน 75,000 บาท ดังนี้

                          กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวี พูลประภาภรณ์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านเขาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

                          กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายเรวัฒน์ พรหมสะโร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

                          กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายทวีศักดิ์ สมนอก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

                          กลุ่มที่ 4 บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ นายภูมิ มานะ ตำแหน่งนักจิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

                          กลุ่มที่ 5 ศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นายธนวัฒน์ ปากหวาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


                   ผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับภาค และระดับจังหวัด ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 486 รางวัล  ดังนี้

                       1. รางวัลระดับภาค จำนวน 142 รางวัล

                          1.1 รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล   รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 83 รางวัล เป็นเงิน 581,000 บาท

                          1.2 รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล   รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 59 รางวัล เป็นเงิน 295,000 บาท

  

                       2. รางวัลระดับจังหวัด จำนวน 344 รางวัล ดังนี้

                          2.1 รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล   รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 243 รางวัล เป็นเงิน 486,000 บาท

                          2.2 รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล   รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 101 รางวัล เป็นเงิน 101,000 บาท

                  

              ผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัด ประเภทผู้มีคุณูปการ ประจำปี 2566 จำนวน 83 รางวัล  ดังนี้

                         1.1 กลุ่มบุคคล ได้รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 21 รางวัล

                         1.2 กลุ่มหน่วยงาน ได้รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 62 รางวัล

 

…………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ