การตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัด
Image

ดร.พิเชษฐ์  โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่น ๆ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬและหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 มีนาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบึงกาฬและหนองคาย


                                                                                                                                        สุวีณา : เขียนข่าว/ภาพ

                                                                                                                                        หน่วยตรวจสอบภายใน

รูปภาพ