วิสัยทัศน์
Image

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สกสค. เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ การยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีพลังในการสร้างสรรค์การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีชีวิตที่ดีและมีคุณค่าเพิ่มต่อสังคม"