คณะกรรมการ สกสค.
Image

คณะกรรมการ สกสค.

 
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สกสค.

 

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ สกสค.

นายอรรถพล สังขวาสี

นายอรรถพล สังขวาสี

เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ สกสค.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ สกสค.


นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายยศพล เวณุโกเศศ

นายยศพล เวณุโกเศศ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ สกสค.

ผศ.อมลวรรณ วีระธรรมโม

ผศ.อมลวรรณ วีระธรรมโม

เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ สกสค.


รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์

รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายพีระพันธ์ เหมะรัต

นายพีระพันธ์ เหมะรัต

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
กรรมการและเลขานุการ