พันธกิจ
Image

พันธกิจ (Mission)

1

การบริหารการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2

การบริหารการจัดสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3

การบริหารการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

4

การบริหารการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สกสค.