เป้าหมาย
Image

เป้าหมาย

1

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการดูแลสวัสดิภาพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณค่า

3

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการสร้างสรรค์การศึกษาให้มีพลังในการพัฒนาผู้เรียนให้มีชีวิตที่ดีและมีคุณค่าเพิ่ม

4

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

5

ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล