ยุทธศาสตร์
Image

ยุทธศาสตร์

1

พลิกโฉมการบริหารการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          โดยดำเนินการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย เสริมสร้างกระบวนการให้บริการเชิงรุก ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการ

2

พลิกโฉมการบริหารการจัดสวัสดิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณค่า

          โดยดำเนินการขยายสวัสดิภาพ เสริมสร้างป้องกันด้านสุขภาพครูให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เร่งรัดกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

3

พลิกโฉมการบริหารการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีพลังในการสร้างสรรค์ การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีชีวิตที่ดีและมีคุณค่าเพิ่มต่อสังคม

          โดยดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติครูฯ ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ยอมรับของสังคม

4

พลิกโฉมการบริหารการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

          โดยพัฒนาการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย พัฒนาเครือข่ายธุรกิจออนไลน์ด้านสื่อการเรียนการสอน สร้างชุมชนครู เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

5

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          โดยพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการรายได้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงในทุกมิติ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยรูปแบบที่หลากหลาย


          รวมถึงได้กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการดำเนินงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อการขับเคลื่อนแผนเป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่องค์กรกำหนดไว้