เชียงใหม่
Image

เชียงใหม่

   เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกษียณอายุการทำงานรู้สึกผ่อนคลายความเหงาไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในด้านที่ถนัด สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการ “โครงการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ” ตั้งแต่ ปี 2552 โดยจัดให้มีการบริการในศูนย์  ดังนี้

    จัดกิจกรรมสวดมนต์ จัดนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมเทศนา
    กิจกรรมการออกกำลังกาย มีการแนะนำ สาธิตการออกกำลังกายตามสภาพร่างกายของผู้สูงอายุจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลด้านสุขภาพ

    การตรวจสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อจะได้นำไปดูแลปฏิบัติตนเอง
    กิจกรรมงานประดิษฐ์ หรืองานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การแนะนำและทำกิจกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ
    กิจกรรมนันทนาการ
    กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
    กิจกรรมพิเศษของแต่ละท้องถิ่น
    ประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

          สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดตั้ง และเปิดศูนย์ดูแลครูฯ ขึ้นในปีงบประมาณ 2552 เพื่อให้ครููและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุการทำงานได้มีสถานที่จัดกิจกรรม

          ศูนย์ดูแลครูฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำไตรมาส พิธีวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ ออกกำลังกายพิชิตโรค จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานกฐินพระราชทานวัดพระธาตุศรีจอมทอง และงานสรงน้ำพระราชทานวัดพระธาตุศรีจอมทอง

รูปภาพ

 เชียงใหม่