สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
Image

สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

กลุ่ม ช.พ.ค.
นางสาวจันทนา แสงสุ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม ช.พ.ค.
กลุ่ม ช.พ.ส.นางจินตนา  โมทะจิต
ผู้อำนวยการกลุ่ม ช.พ.ส.
กลุ่มการเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.นางกาญจนา  พุกเปลี่ยน
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
กลุ่มการบัญชี ช.พ.ค.-ช.พ.ส.นางวาสนา  วีระจิตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มการบัญชี ช.พ.ค.-ช.พ.ส.