ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม
Image

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม นายวีระพงษ์ ทองผา  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เช่น การติดตามหนี้ไตรมาส การเพิ่มผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. การชี้แจงเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการได้วิทยะฐานะของเจ้าหน้าที่  โดยมี นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟัง

กัลยรัตน์ : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

ปิยณัฐ : ภาพ

สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู

รูปภาพ